აბსცესი ცივი

აბსცესი ცივი – (abscessus frigidus) ტუბერკულოზური ეტიოლოგიის ქრონიკული აბსცესი; ხასიათდება სუსტად გამოხატული ადგილობრივი ანთებითი რეაქციითა და კაზეოზური მასების არსებობით.