ნერვული სისტემის დაავადებები

ნერვული სისტემის დაავადებები
– აღწერა , პროფილაქტიკა , მკურნალობა მოვლა – უძველეს ქართულ სამედიცინო პორტალზე medgeo.net .
ლალი დათეშიძის პროექტით 1996 წლიდან

ნერვული სისტემის დაავადებები -ს მკურნალობა უცხოეთში

♦ ნევროლოგიურ დაავადებათა მკურნალობა უცხოეთში
♦ ალცჰეიმერის დაავადების მკურნალობა უცხოეთში
♦ პარკინსონის დაავადების მკურნალობა საზღვარგარეთ

ნერვული სისტემის დაავადებები -ს სია და ლინკები

აკინეზია
აკრანია
აკროპარესთეზია
ალკოჰოლური დელირიუმი  (თეთრი ცხელება)
ალცჰეიმერის დაავადება   (2)
ამავროზი
ანტი NMDA რეცეპტორული ენცეფალიტი
არაქნოიდალური კისტა
არაქნოიდიტი
ასეპტიკური მენინგიტი
ატაქსია
ატრემია
აფექტურ-რესპირატორული შეტევები
ბავშვთა ცერებრული დამბლა
ბაზილარული ინვაგინაცია
ბალოს დაავადება
ბერი-ბერი
ბულბარული დამბლა
განგლიონიტი
გაფანტული სკლეროზი
გვერდითი ამიოტროფული სკლეროზი
გიიენ–ბარეს მწვავე დემიელინიზირებადი პოლირადიკულონევროპათია
გულის წასვლა
დაძაბვითი თავის ტკივილი
დემიელინიზირებადი დაავადებები
დენდი-უოკერის სინდრომი
დენი-მარფანის სინდრომი
დიაბეტური პოლინეიროპათია
დიენცეფალური (ჰიპოთალამური) სინდრომი
დისკოგენური რადიკულოპათია
დისტროფიული მიოტონია
დისცირკულატორული ენცეფალოპათია
ეიდის სინდრომი
ენცოფალოპათია
ეპილეფსია
ტრემორი   (2)
ვეგეტო-სისხლძარღვოვანი დისტონია
ვირუსული ენცეფალოპათიები
ზურგის ტვინის სიმსივნეები
თავბრუსხვევა
თავის ტვინის აბსცესი
თავის ტვინის დიფუზური აქსონური დაზიანება
თავის ტვინის კოპრესია
თავის ტვინის სიმსივნეები
თავის ტვინის სისხლძარღვების ანევრიზმა
თავის ტვინის შერყევა
თავის ტკივილი (ცეფალგია)
თანდაყოლილი მიოტონია (ტომსენის დაავადება) 
კისრის ოსტეოქონდროზი

ინსულტი

        ზურგის ტვინის ინსულტი  
        ტვინის ინსულტი
        მასაჟი ინსულტის შემდეგ და სპეციალური მასაჟორები
        ქოლესტერინი და ინსულტი
        ჰემორაგიული ინსულტი
        ტვინის ინსულტი
        იშემიური ინსულტი
        იშემიური ინსულტი

კისრის ოსტეოქონდროზი
კლასტერული თავის ტკივილი
კომა
კორტიკობაზილარული დეგენერაცია
კრამპის სინდრომი
კრეიტცფელდ-იაკობის დაავადება   (2)
კუნთოვანი დისტონია
მაკროცეფალია
მალთაშუა დისკის პროტრუზია
მალთაშუა თიაქარი
მარტინ-ბელის სინდრომი
მენინგიტი
მიალგია
მიასთენია
მიელიტი
მიელოპათია
მიკროცეფალია
მიოზიტი
მიოკლონია
მონონევროპათიები
მორგან-ადამ-სტოქსის სინდრომი   (2)
მარინესკუ-შეგრენის სინდრომი
მულტისისტემური ატროფია
მწვავე გაფანტული ენცეფალომიელიტი
მწვავე ეპიდემიური პოლიომიელიტი
მწვავე სპინური ეპიდურიტი
მხედველობის ნერვის ნევრიტი
ნარკოლეფსია
ნევრალგიები და ნევრიტები
ნევრასთენია
ნეიროგენური შოკი
ნეიროდეგენერაციული დაავადებები
ნეიროვირუსული დაავადებები
ნეიროლეპტიკური ექსტრაპირამიდული დარღვევები
ნეიროსიფილისი
ნეიროფერიტინოპათია
ნიმან-პიკის დაავადება
ნორმან-რობერტსის სინდრომი
ობსესურ-კომპულსური დარღვევები
ოპტიკონევრომიელიტი
ოსტეოქონდროზი
ოფთალმოპლეგია
პარკინსონიზმი
პაროქსიზმული მიოპლეგია
პერიოდული ოჯახური დამბლა
პიკის დაავადება
პლექსიტი
პლექსოპათიები
პოლინევროპათიები
პოსტპუნქციური სინდრომი
პროგრესირებადი კუნთოვანი დისტროფია
პროგრესირებადი მულტიფოკალური ლეიკოენცეფალოპათია
რადიკულიტი
რადიკულოპათია
რაიტის სინდრომი
რეტის სინდრომი
როტ-ბერნგარდტის დაავადება
სამწვერა ნერვის ნევრალგია
სარტყლისებრი ლიქენი
საფეთქლისმიერი ეპილესფია
სირინგომიელია
სპასტიკური კისერმრუდობა
სპასტიკური სპინალური პარაპლეგია
სპინური ამიოტროფია
სუბარაქნოიდური სისხლჩაქცევა
სუსაკის სინდრომი
ტეა-საქსის დაავადება
ტორსული დისტოპია
ტრანზიტორული იშემიური შეტევა
ტრემორი
უძილობა
ფაკომატოზები
ფასეტური სახსრის სინდრომი
ფუნიკულური მიელოზი
ქალა–ტვინის ტრავმა
ქალაშიდა ჰიპერტენზია
ქერქქვეშა ათეროსკლეროზული ენცეფალოპათია
ქორეა
ქორეოათეტოზი
ღვიძლისმიერი ენცეფალოპათია
შაკიკი (ჰემიკრანია)
შაკიკისმიერი ნევრალგია
შარკო–მარის პერონეალური ამიოტროფია
ცარიელი თურქული კეხის სინდრომი
ხერხემლის არხის სტენოზი
ჰალერვარდენ-შპატცის დაავადება
ჰემატომიელია
ჰემიპლეგიური შაკიკი
ჰეპატოცერებრული დისტროფია
ჰიდროცეფალია
ჰიპელ-ლინდაუს დაავადება
ჰიპერსომნია
ჰიპოკამპის სკლეროზი

 

ჰეშტეგები

 #ნევროლოგიურდაავადებათამკურნალობაუცხოეთში #ალცჰეიმერისდაავადებისმკურნალობაუცხოეთში #პარკინსონისდაავადებისმკურნალობასაზღვარგარეთ #აკინეზია #აკრანია #აკროპარეზია #აკროპარესთი #ალკოჰოლურიდელირიუმი #ალცჰეიმერისდაავადება #ამავროზი #ანტიNMDAრეცეპტორულიენცეფალიტი #არაქნოიდალურიკისტა #არაქნოიდიტი #ასეპტიკურიმენინგიტიატაქსია #ატრემია #აფექტურ-რესპირატორულიშეტევები #ბავშვთაცერებრულიდამბლა #ბაზილარულიინვაგინაცია #ბალოსსკლეროზი #ბერი-ბერი #ბულბარულისინდრომი #განგლიონიტი #გაფანტულისკლეროზი #გვერდითიამიოტროფულისკლეროზი #გვირაბისსინდრომი #გიგანტურუჯრედოვანიარტერიიტი #გიიენბარესმწვავედემიელინიზირებადიპოლირადიკულონევროპათია #
გულისწასვლა #დაძაბვითითავისტკივილი #დემიელინიზირებადიდაავადებები #დენდი-უოკერისსინდრომი #დენი-მარფანისსინდრომი #დიაბეტურიპოლინეიროპათიადიენცეფალური(ჰიპოთალამური)სინდრომი #დისკოგენურირადიკულოპათია #დისტროფიულიმიოტონია #დისცირკულატორულიენცეფალოპათია #ეიდისსინდრომი #ენცოფალოპათია #ეპილეფსია #ესენციურიტრემორი #ვეგეტო-სისხლძარღვოვანიდისტონია #ვირუსულიენცეფალოპათიები #ზურგისტვინისინსულტიზურგისტვინისსიმსივნეები #თავბრუსხვევა #თავისტვინისაბსცესი #ავისტვინისდიფუზურიაქსონურიდაზიანება #თავისტვინისინსულტითავისტვინისკოპრესია #თავისტვინისსიმსივნეები #თავისტვინისსისხლძარღვებისანევრიზმა #თავისტვინისშერყევა #თავისტკივილი #ცეფალგია #თანდაყოლილიმიოტონია #ტომსენისდაავადება #იშემიურიინსულტი #კისრისოსტეოქონდროზი #კლასტერულითავისტკივილი #კომა #კორტიკობაზილარულიდეგენერაცია #კრამპისსინდრომი #კრეიტცფელდ-იაკობისდაავადება #კუნთოვანიდისტონია #მაკროცეფალია #ალთაშუადისკისპროტრუზია #
მალთაშუათიაქარი #მარტინ-ბელისსინდრომი #მენინგიტი #მიალგია #მიასთენია #მიელიტი #მიელოპათია #მიკროცეფალია #მიოზიტი #მიოკლონია #მონონევრიტი #მონონევროპათიები #ორგან-ადამ-სტოქსისსინდრომი #მარინესკუ-შეგრენისსინდრომი #მულტისისტემურიატროფია #მწვავეგაფანტულიენცეფალომიელიტიმწვავეეპიდემიურიპოლიომიელიტი #მწვავესპინურიეპიდურიტი #მხედველობისნერვისნევრიტი #ნარკოლეფსია #ნევრალგიებიდანევრიტები #ნევრასთენია #ნეიროგენურიშოკინეიროდეგენერაციულიდაავადებები #ნეიროვირუსულიდაავადებები #ნეიროლეპტიკურიექსტრაპირამიდულიდარღვევები #ნეიროსიფილისი #ნეიროფერიტინოპათია #ნიმან-პიკისდაავადება #ნორმან-რობერტსისსინდრომი #ობსესურკომპულსურიდარღვევები #ოპტიკონევრომიელიტი #ოპტიკურიატაქსია #ოსტეოქონდროზი #ოფთალმოპლეგია #პარკინსონიზმი #პაროქსიზმულიმიოპლეგია #პერიოდულიოჯახურიდამბლა #პიკისდაავადება #პლექსიტი  #პლექსოპათიები #პოლინევროპათიები #პოსტპუნქციურისინდრომი #პროგრესირებადიკუნთოვანიდისტროფიაპროგრესირებადიმულტიფოკალურილეიკოენცეფალოპათია #რადიკულიტი #რადიკულოპათია #რაიტისსინდრომი #რეტისსინდრომი #როტ-ბერნგარდტისდაავადებასამწვერანერვისნევრალგია #სარტყლისებრილიქენი #საფეთქლისმიერიეპილესფია #სირინგომიელია #სპასტიკურიკისერმრუდობა #სპასტიკურისპინალურიპარაპლეგია #სპინურიამიოტროფია #სუბარაქნოიდურისისხლჩაქცევა #სუსაკისსინდრომი #ტეა-საქსისდაავადება #ტორსულიდისტოპია #ტრანზიტორულიიშემიურიშეტევა #ტრემორი #უძილობა #ფაკომატოზებიფასეტურისახსრისსინდრომი #ფუნიკულურიმიელოზი #ქალა–ტვინისტრავმა #ქალაშიდაჰიპერტენზია #ქერქქვეშაათეროსკლეროზულიენცეფალოპათია #ქორეა #ქორეოათეტოზი #ღვიძლისმიერიენცეფალოპათია #შაკიკი(ჰემიკრანია) #შაკიკისმიერინევრალგია #შარკო–მარისპერონეალურიამიოტროფია #ცარიელითურქულიკეხისსინდრომი #ხერხემლისარხისსტენოზი #ჰალერვარდენ-შპატცისდაავადება #ემატომიელია #ჰემიპლეგიურიშაკიკი #ემორაგიულიინსულტი #ჰეპატოცერებრულიდისტროფია #ჰიდროცეფალია #ჰიპელ-ლინდაუსდაავადება #ჰიპერსომნია #ჰიპოკამპისსკლეროზი #მასაჟიინსულტისშემდეგდასპეციალურიმასაჟორები #ორთოპედიულისაშუალებებიოსტეოქონდროზისდროს.