Tag Archives: შარდის სუნი

შარდის საერთო ანალიზი

შარდის გამოკვლევა  იწყება მისი საერთო ანალიზით, რომელიც გამოხატავს შარდის ძირითად ფიზიკურ–ქიმიურ თვისებებს და მის მაკროსკოპულ შემადგენლობას. გამოკვლევის მიზნით სასურველია დილის, კონცეტრირებული შარდის შუა პორცია. შარდის ნალექის მიკროსკოპია უნდა ჩატარდეს შარდის შეგროვებიდან არაუგვიანეს 2 საათისა, ხოლო შარდის დაბალი ხვედრითი წონის შემთხვევაში (1010–ზე ნაკლები) – უშუალოდ მისი შეგროვების შემდეგ. შარდის საერთო ანალიზისას ისაზღვრება მისი ფიზიკო-ქიმიური თვისებები (შარდის

Read More